پیاده رو سازی تقاطع خیابان امام حسین (ع) و جاده امام زاده کوه