((عملكرد  واحد املاك و حقوقي در فصل پاييز سال  1397))

1-تملك 2 قطعه زمين به پلاك هاي ثبتي شماره 2/1410/659 و 2/1410 به مساحت 432 و 466 مترمربع واقع در طرح خيابان مجاور ميدان قائم ( مجاور پمپ بنزين)

2-تملك مقدار 2270مترمربع از اراضي واقع در طرح ميدان زكات و بلوار شهيد رجايي

3- تملك يك واحد تجاري و انبار تجاري آن مالك مربوطه واقع در شهرك وحيديه خيابان دستجردي ( تهاتر با بدهي ايشان بابت عوارضات و حقوقات متعلقه آپارتمان احداثي)

4-تملك مقدار 57/16 مترمربع از يك قطعه زمين واقع در شهرك قائم

5- تملك مقدار 480 مترمربع از زمين واقع در طرح پياده رو و فضاي سبز بلوار سركان

6- تملك مقدار 509 مترمربع از پلاك ثبتي شماره ي 4475/1389/2 بخش 2 واقع در طرح بلوار ضلع جنوبي ميدان قائم

7-تنظيم توافقنامه تفكيك پلاك ثبتي باقيمانده 4775  اصلي بخش يك واقع در بلوار اشرفي اصفهاني خيابان 12 متري سعادت

8- فروش يك قطعه زمين به مساحت 180 مترمربع واقع در شهرك قائم كوچه بهار از طريق مزايده

9-فروش مقدار 15/66 مترمربع زمين واقع در ضلع جنوبي ميدان آزادي

 

((عملكرد واحد املاك و حقوقي  در رابطه با اخذ و واگذاري اسناد اراضي و املاك))

 -پيگيري و اخذ اسناد اراضي و املاك شهرداري در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي (7 مورد)

-پيگيري و واگذاي اسناد و اراضي و املاك شهرداري به عنوان معوض و يا در قالب مزايده به اشخاص حقيقي و حقوقي در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي (5 مورد)

  

 ((عملكرد واحد املاك و حقوقي  در رابطه با دعاوي حقوقي مطروحه ))

تنظيم لايحه دفاعيه و مراجعه به دادگستري عمومي – حقوقي تويسركان در رابطه با دعاوي مطروحه به طرفيت شهرداري تويسركان   (4 مورد)

تنظيم لايحه دفاعيه در ديوان عدالت اداري (1 مورد)

تنظيم لايحه تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر همدان(2 مورد)

تنظيم لايحه دفاعيه در رابطه با دادخواست مطروحه از اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و حضور در جلسه بدوي و تجديد نظر اداره مربوطه در شهرستان تويسركان و ملاير (مربوط به شكايت كارگري و كارفرمايي) (2 مورد)

 

((عملكرد واحد املاك و حقوقي  در رابطه با واحد هاي تجاري شهرداري تويسركان ))

-تمديد اجاره نامه واحد هاي تجاري (4 مورد)

-پيگيري و اخذ كرايه ماهيانه معوق واحد هاي تجاري شهرداري (5 مورد)