عملکرد واحد آرامستان (آمار متوفیان) در فصل پاییز 1397

مهر ماه

آبان ماه

آذرماه

دفن در شهر

حمل به روستا

دفن در شهر

حمل به روستا

دفن در شهر

حمل به روستا

22 مورد

27 مورد

17 مورد

23 مورد

16 مورد

29 مورد