عملکرد واحد پیشه وری در 9 ماهه سال 1397

 

آمارگیری از واحدهای تجاری 1565 مورد

 

تشکیل پرونده صنفی جدید 233 مورد

 

پرونده های راکد شده 121 مورد

 

انجام پرونه های صنفی سالانه 332 مورد