عملكرد دبيرخانه و ماشين نويسي در 9 ماهه  سال 1397

 

دبيرخانه :

1- شماره نمودن بيش از 9956 عدد نامه وارده به شهرداري

2- شماره نمودن بيش از 7821 عدد نامه صادره از شهرداري

3- اسكن نمودن بيش از 7000 عدد نامه

4- فاكس و پيگيري ارسال نامه ها

5- مرتب نمودن كارتابل شهردار، دواير و پيگيري نامه ها جهت ارجاع به دواير چند نوبت در روز

6- دريافت نامه ها از طريق فكس و اداره پست و توزيع، ارجاع و پيگيري آنها

7- دريافت سفارشات و نامه هاي پستي همكاران و ارائه آنها

 

ماشين نويسي :

1- تايپ بيش از 2071 عدد نامه اداري صادره

2- تايپ آگهي هاي مزايده و مناقصه

3- تايپ اطلاعيه ها

4- تايپ قراردادها

5- تايپ دعوتنامه ها

6- تايپ آگهي هاي تسليت جهت كاركنان شهرداري

7- تايپ گزارشها

8- تايپ چارتها و جداول

9- تايپ لوح هاي تقدير

10- تايپ صورتجلسات  و  .......

11- ويرايش و پرينت نامه هاي ارجاعي از دواير مختلف بيش از 7500 عدد 

12- سرچ و پرينت نامه هاي درخواستي واحدهاي مرتبط