عملکرد واحد نوسازی در 9 ماهه سال 1397

 

آمار ارباب رجوع 3030 مورد

 

آمار نقل و انتقال 1129 مورد

 

آمار تشکیل پرونده و ممیزی 69 مورد  

 

آمار  ثبت پرونده 349 مورد