عملكرد دایره ساختمانی و شهرسازی در 9 ماهه سال 1397

ردیف

شرح فعاليت

تعداد

توضیحات

1

تعداد پروانه ساختمانی صادره

61

-----

2

اصلاح پروانه

18

-----

3

گواهی پایانکار

65

-----

4

گواهی عدم خلاف

137

-----

5

انجام کارشناسی و بازدید فني

1801

-----

6

پاسخ استعلام ادارت آب، برق گاز و مخابرات

1160

-----

7

ثبت درخواست اطلاعات

685

-----

8

نامه به نظام مهندسی جهت (نقشه، استحکام، ارزش سرقلی، تمدید پروانه، استعلام پایانکار، نقشه تک خطی)

359

-----

9

مجوز احداث بنا

11

-----

10

تشکیل کمیسیون ماده صد و تجدید نظر

6 جلسه

104 پرونده

11

ابلاغ رای کمیسیون ماده صد و تجد ید نطر

104

رای

12

اخطار  به مالکین ساخت و ساز های غیر مجاز

184

-----

13

تنظیم توافقنامه

52

-----

14

تکمیل پرونده به کمیسیون ماده پنج

7

-----