عملکرد واحد بايگاني  در 9ماهه سال 1397

 

1- كلاسه بندي پروانه هاي ساختماني صادره 62 مورد

 

2- ابطال پروانه هاي ساختماني (تجديد بنا) 4 مورد

 

3- ادغام سوابق پروانه هاي ساختماني 3 مورد

 

4- كد گذاري و انديكس مكاتبات (هم زمان الكترونيكي و دستي) 8587 مورد

 

5- ارائه پرونده و سوابق به درخواست دواير داخلي (روزانه) 30 فقره

 

6- راهنمايي ارباب رجوع (روزانه) 13 نفر