ساختمان زائر سرا حضرت حیقوق نبی (ع) توسط شهرداری تویسرکان در حال اجرا می باشد.