بازسازی رفوژ و نورپردازی بلوار معلم با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و چهار صد میلیون ریال توسط شهرداری تویسرکان در حال اجرا می باشد.