واحد آتش نشانی با همکاری شهرداری تویسرکان برگزار می کند:

دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی (ایمن یار) با اعطای گواهی پایان دوره توسط شهرداری تویسرکان

مکان دوره: ایستگاه آتش نشانی شماره یک شهرداری واقع در خیابان مدرس سبزواری

مدارک مورد نیاز: کپی کارت ملی و یک قطعه عکس 4*3

شرکت برای عموم آزاد است.