همزمان با پایان سال و جهت تقدیر از عوامل درگیر در کارهای عمرانی شهرداری تویسرکان، از پیمانکاران فعال در کارهای عمرانی در سال 1397 با اهدا هدیه توسط شهردار محترم جناب آقای مهندس کاظم گمار تقدیر به عمل آمد.