آگهي  مزايده نوبت  اول

شهرداري تويسركان در راستاي مجوزشماره 4994/5 مورخ 18/9/97 شوراي محترم اسلامي شهر تويسركان قصد دارد دو قطعه  زمين واقع در شهرك طالقاني ـ انتهاي كوچه گلزار را از طريق مزايده  عمومي به فروش برساند.

1- زمين با كاربري مسكوني ـ فاقد سند مالكيت ـ تفكيك شده ـ واقع در شهرك طالقاني ـ انتهاي كوچه گلزار ـ متراژ 200 مترمربع  از قرار هر مترمربع 2500000  ريال ـ قيمت كل 500000000 ريال 

 

2- زمين با كاربري مسكوني ـ فاقد سند مالكيت ـ تفكيك شده ـ واقع در شهرك طالقاني ـ انتهاي كوچه گلزار ـ متراژ 200 مترمربع  از قرار هر مترمربع 2500000  ريال  ـ قيمت كل 500000000 ريال 

 

متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 1-08134922500  واحد املاك و امور مالي  تماس حاصل نماييد و  يا به آدرس سايت setadiran.ir (سامانه ستاد دولت الكترونيك) مراجعه نمايند. ساير جزئيات و اطلاعات در اسناد مزايده مندرج است.

روابط عمومي شهرداري تويسركان