آگهي  مزايده نوبت  اول

شهرداري تويسركان در راستاي مجوز شماره 7166/5 مورخ 1/11/97 شوراي محترم اسلامي شهر تويسركان قصد دارد تعداد 6  قطعه زمين  از تفكيكي آقاي لقماني واقع در انتهاي بلوار بعثت را از طريق مزايده  به قيمت كارشناسي به واگذار نمايد.

1- يك قطعه زمين با كاربري مسكوني - تفكيك شده - داراي سند - پلاك   ثبتي شماره 281/3433  -  مساحت 229.80 مترمربع  از قرار هر مترمربع 2400000 ريال  -قيمت كل 551520000 ريال 

2- يك قطعه زمين با كاربري مسكوني - تفكيك شده - داراي سند - پلاك   ثبتي شماره 341/3433  -  مساحت 200 مترمربع  از قرار هر مترمربع  2300000 ريال  - قيمت كل 460000000 ريال 

3- يك قطعه زمين با كاربري مسكوني - تفكيك شده - داراي سند - پلاك   ثبتي شماره 342/3433  -  مساحت 200 مترمربع  از قرار هر مترمربع 2300000 ريال  - قيمت كل 460000000 ريال 

4- يك قطعه زمين با كاربري مسكوني - تفكيك شده - داراي سند - پلاك   ثبتي شماره 343/3433  -  مساحت 200 مترمربع  از قرار هر مترمربع 2300000 ريال  - قيمت كل 460000000 ريال 

5- يك قطعه زمين با كاربري مسكوني - تفكيك شده - داراي سند - پلاك   ثبتي شماره 370/3433  -  مساحت 200 مترمربع  از قرار هر مترمربع 2300000 ريال  - قيمت كل 460000000 ريال 

6- يك قطعه زمين با كاربري مسكوني - تفكيك شده - داراي سند - پلاك   ثبتي شماره 337/3433  -  مساحت 200 مترمربع  از قرار هر مترمربع 2300000 ريال  - قيمت كل 460000000 ريال 

متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 1-08134922500 واحد املاك و امور مالي تماس حاصل نماييد و يا به آدرس سايت setadiran.ir(سامانه ستاد دولت الكترونيك) مراجعه نمايند. ساير جزئيات و اطلاعات در اسناد مزايده مندرج است.

روابط عمومي شهرداري تويسركان