اهم فعالیتهای شهرداری تویسرکان:

شستشوی کامل خیابانهای سطح شهر و پاکسازی کامل مسیرهای راهپیمایی

نصب پرچمهای روز جهانی قدس در میادین و بیلبوردهای سطح شهر

قرار دادن پرچم آمریکا و اسرائیل در زیر پای شرکت کنندگان در راهپیمایی و شرکت شهردار تویسرکان و مجموعه تحت امر در مراسم راهپیمایی روز قدس

راهپیمایی روز قدس