شهرداري تويسركان قصد دارد بر اساس مجوز شماره 5/384 مورخ 1398/05/01 شوراي محترم اسلامي شهر تويسركان يك دستگاه مزدا مدل 83 خود را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و رویت خودرو مورد نظر می توانند در ساعات اداری با مراجعه به شهرداری و با هماهنگی واحد ماشین آلات شهرداری از خودرو بازدید نمایند.

1- مشخصات خودرو:

وانت – مزدا - تيپ 2000 مدل 83 رنگ مشكي متاليك.

شماره موتور: 459505 شماره شاسي: 8220004245

2- قیمت پایه کارشناسی مبلغ 300000000 ریال است.

3- ارائه سپرده اي معادل 15000000 ريال به عنوان سپرده شركت در مزايده به صورت ضمانتنامه بانكي يا چك تضمين شده (وجه نقد) يا اسناد خزانه الزامی است.

4- برندگان اول تا سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

5- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و نياز به ارائه دليل ندارد.

6- كليه هزينه هاي نقل و انتقال، شهرداري، عوارضات، دارايي، هزينه چاپ آگهي و سامانه ستاد بر عهده خريدار مي باشد.

7- مدت قبول پيشنهادات از تاريخ نشر آگهي حداقل 10 روز كاري مي باشد.

8- متقاضيان مي بايست جهت دريافت اسناد مزايده مبلغ 100000 ريال به حساب درآمد شهرداري نزد بانك ملي واريز نمايند.

9- تمام مراحل برگزاري مزايده مي بايست ثبت سامانه دولت و نهايتا ثبت سامانه بازرسي گردد و در صورت تاييد مزايده توسط سامانه هاي فوق وجاهت قانوني پيدا مي نمايند.

10- متقاضيان مي بايست از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir تقاضاي خود را ارائه نمايند.

11- در صورتيكه تعداد تقاضاهاي واصله كمتر از سه متقاضي در جلسه اول باشد مزايده تجديد خواهد شد.

12- مزایده به صورت غیر حضوری و فقط از طریق سامانه انجام می گیرد و خودرو مورد نظر با وضعیت موجود به فروش می رسد و متقاضیان قبلا خودرو مورد مزایده را رویت نمو ده اند.

 

روابط عمومي شهرداري تويسركان