شهرداري تويسركان بر اساس مجوز شماره 5/7430 مورخ 1397/12/23 شوراي محترم اسلامي شهر تويسركان قصد دارد يك قطعه زمين مسکونی واقع در شهرک قائم کوچه کوثر 10 (فاقد سند مالکیت) را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند در ساعات اداری به شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن 1 - 08134922500 واحد املاك و امور مالي تماس حاصل نمايند.

1- مشخصات زمین:

مساحت زمین 200 متر مربع و دارای قرارداد خرید از مسکن و شهرسازی و قرارداد واگذاری شهرداری که تفکیک شده است.

2- قیمت پایه کارشناسی مبلغ 900000000 ریال است.

3- ارائه سپرده اي معادل 45000000 ريال به عنوان سپرده شركت در مزايده به صورت ضمانتنامه بانكي يا چك تضمين شده (وجه نقد) يا اسناد خزانه الزامی است.

4- برندگان اول تا سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

5- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و نياز به ارائه دليل ندارد.

6- كليه هزينه هاي نقل و انتقال، شهرداري، عوارضات، دارايي، هزينه چاپ آگهي و سامانه ستاد بر عهده خريدار مي باشد.

7- مدت قبول پيشنهادات از تاريخ نشر آگهي حداقل 10 روز كاري مي باشد.

8- متقاضيان مي بايست جهت دريافت اسناد مزايده مبلغ 100000 ريال به حساب درآمد شهرداري نزد بانك ملي واريز نمايند.

9- تمام مراحل برگزاري مزايده مي بايست ثبت سامانه دولت و نهايتا ثبت سامانه بازرسي گردد و در صورت تاييد مزايده توسط سامانه هاي فوق وجاهت قانوني پيدا مي نمايند.

10- متقاضيان مي بايست از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir تقاضاي خود را ارائه نمايند.

11- در صورتيكه تعداد تقاضاهاي واصله كمتر از سه متقاضي در جلسه اول باشد مزايده تجديد خواهد شد.

12- مزایده به صورت غیر حضوری و فقط از طریق سامانه انجام می گیرد و زمین با وضعیت مورد نظر موجود به فروش می رسد.

روابط عمومي شهرداري تويسركان