همزمان با اغتشاشات اخیر در سطح شهر و در پاسخ به هنجار شکنی دشمنان شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری تویسرکان در راهپیمایی خود جوش و مردمی حمایت از رهبری در سطح شهر تویسرکان شرکت کردند.

ضمنا شهرداری تویسرکان کار نصب و تزئین جایگاه سخنرانی را نیز انجام داد.