با توجه به روال هر ماهه چهارمین جلسه شورای اداری شهرداری تویسرکان در روز شنبه مورخ 1398/09/30 در سالن اجتماعات شهرداری تشکیل گردید.

این جلسه که با حضور کلیه مسئولان دوایر و پرسنل اداری شهرداری تشکیل گردید، ابتدا پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم مصوبات جلسه قبل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در ادامه پس از جمع بندی مواردی دیگر به تصویب رسید.