در جهت خدمات رسانی بهتر و سریعتر به شهروندان و مکانیزاسیون کردن امور خدمات شهری یک دستگاه خودرو حمل زباله به ناوگان حمل مکانیزاسیون زباله شهری اضافه شد.

این خودرو که با اقدام شهرداری تبدیل وضع گردیده بود می تواند در خدمت رسانی بیشتر به شهروندان در حمل زباله بسیار کارآمد بوده و این روند را توسعه نماید.