عمليات گند زدايي معابر سطح شهر توسط شهرداري تويسركان