عمليات زير سازي، بيس ريزي و آسفالت كوچه اميدي سرابي

حجم خاکبرداری انجام شده 540 متر مکعب

مساحت بیس ریزی انجام شده 240 متر مربع

مساحت آسفالت مورد نیاز 180 متر مربع