تحويل لباس هاي زمستاني به كارگران خدمات شهري شهرداري تويسركان