عمليات مسقف نمودن سوله جهت اقامه نماز ميت در امامزاده كوه سرابي