آماده سازي و تجهيز ماشين آلات شهرداري تويسركان جهت برف روبي معابر سطح شهر