زیرسازی و آسفالت ترانشه های جلوی بیمارستان شهید حاج قاسم سلیمانی