بازسازی بلوار معلم 

از جمله ویژگی های آن مناسب سازی بلوار برای جانبازان و معلولان عزیز می باشد.