پياده رو سازي كوچه شهيد دوست خيابان امينعمليات مسقف نمودن سوله جهت اقامه نماز ميت در امامزاده كوه سرابيتحويل لباس هاي زمستاني به كارگران خدمات شهري شهرداري تويسركانعمليات زير سازي، بيس ريزي و آسفالت كوچه اميدي سرابي

حجم خاکبرداری انجام شده 540 متر مکعب

مساحت بیس ریزی انجام شده 240 متر مربع

مساحت آسفالت مورد نیاز 180 متر مربععمليات محوطه سازي پارك نبوت