پیاده رو سازی خیابان دکتر آینه وند و تعویض جداول این خیابان توسط شهرداری تویسرکان 

پیاده رو سازی بلوار شهید بهشتی [مقابل بیمارستان بیمارستان ولیعصر (عج) و کلینیک تخصصی بیمارستان]پیاده رو سازی خیابان حافظ