شهرداری تویسرکان قصد دارد پروژه های زیر را به افراد واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید:

پياده رو سازي عین آباد و شهرک قائم

پياده رو سازي بلوار شهید اشرفی اصفهانی  

لايروبي رودخانه پیر خراط، سرابی و قاضی  

توسعه و نگهداری گورستان تویسرکان و سرابی

پیاده رو سازی بلوار شهید اشرفی اصفهانی

ساخت سوله عین آباد

دیوار کشی و کف سازی رودخانه پیر خراط

پیاده رو سازی خیابان فاطمیه و دکتر آینه وند

جدولگذاری بلوار 55 متری ابن سینا

پیاده رو سازی بلوار شهید رجایی

دیوار کشی و کف سازی رودخانه قاضی