آماده سازی زیر ساخت جهت سایت اسکان موقت و تخلیه ایمن بالاتر از آرامگاه میر رضی الدین آرتیمانیعملكرد واحد ساختمانی و شهرسازی در فصل پاییز 1397

شرح فعاليت

تعداد

تعداد پروانه ساختمانی صادره

14

اصلاح پروانه

2

پایانکارگواهی

19

گواهی عدم خلاف

36

انجام کارشناسی و بازدید فني

726

پاسخ استعلام ادارت آب، برق گاز و مخابرات

333

تشکیل کمیسیون ماده صد و تجدید نظر

2

ابلاغ رای کمیسیون ماده صد و تجد ید نطر

23

اخطار  به مالکین ساخت و ساز های غیر مجاز

50

 عملکرد سه ماهه سوم سال 1397 واحد نوسازی به شرح ذیل می باشد:

-آمار ارباب رجوع در سه ماهه 679

- آمار نقل و انتقال در سه ماهه 263 مورد

-آمار تشکیل پرونده و ممیزی در سه ماهه 18مورد  

-آمار  ثبت پرونده در سه ماهه  55مورد