صبح امروز مورخ 21فروردین سال چهارصد ودو بنا به دستور دکتر حسین پور شهردار محترم شهرستان عملیات بازسازی پیاده رو بلوار شهید بهشتی شروع شد