پرداخت کلیه حقوقات پرسنل رسمی و قراردادی

پرداخت حق بیمه و مالیات کلیه پرسنل

پرداخت سنوات بازنشستگی تعدادی از پرسنل

پرداخت هزینه های پستی

پرداخت هزینه های آب، برق، گاز و تلفن اداره

پرداخت هزینه های حسابرسی

پرداخت نیم درصد درآمد به کتابخانه ها

پرداخت مطالبات شهرداری برای بازگشایی معابر 

پرداخت علی الحساب به پیمانکاران

انعقاد قرارداد با پیمانکاراناعزام کارکنان جهت شرکت در دوره های ضمن خدمت برای خدمات رسانی بهتر به ارباب رجوع 51 نفرتعداد 1079 نفر ارباب رجوع

 

ممیزی و تشکیل پرونده 25 مورد

 

نقل و انتقال 420 مورد

 عملکرد واحد ساختمانی و شهرسازی در تابستان 1397 (سه ماهه دوم)

صدور پروانه های ساختمانی 29 مورد

 

صدور گواهی پایان کار 33 مورد

 

صدور گواهی عدم خلاف 45 مورد

 

کمیسیون ماده صد 29 مورد

 

پاسخ استعلام ادارات (نقل و انتقال، برق، آب و . . . ) 474 مورد

 

ثبت درخواست 560 مورد

 

بازدید 512 مورد 

 

اخطار 73 موردثبت و اسکن نامه های وارده 3335 مورد

 ثبت و اسکن نامه های صادره 2627 مورد

 پرینت نامه های دوایر مختلف

 فکس و ارسال نامه به ادارات و اشخاص حقیقی

 پیگیری نامه های صادره و وارده

 ثبت نامه های شبکه دولت

 تایپ تعداد .... نامه 

تایپ نامه در سیستم Green تعداد 681 مورد

چاپ و ویرایش نامه در سیستم  تعداد 2063 مورد

تایپ انواع نامه خارج از سیستم   شامل توافقنامه ها، استعلام بها، اطلاعیه، تقدیرنامه، صورتجلسات، عملکرد دوایر، کشیک کارکنان، قراردادها، مبایعه نامه، آگهی مزایده و مناقصه تعداد 200 مورد