عملکرد واحد ساختمانی و شهرسازی در تابستان 1397 (سه ماهه دوم)

صدور پروانه های ساختمانی 29 مورد

 

صدور گواهی پایان کار 33 مورد

 

صدور گواهی عدم خلاف 45 مورد

 

کمیسیون ماده صد 29 مورد

 

پاسخ استعلام ادارات (نقل و انتقال، برق، آب و . . . ) 474 مورد

 

ثبت درخواست 560 مورد

 

بازدید 512 مورد 

 

اخطار 73 موردثبت و اسکن نامه های وارده 3335 مورد

 ثبت و اسکن نامه های صادره 2627 مورد

 پرینت نامه های دوایر مختلف

 فکس و ارسال نامه به ادارات و اشخاص حقیقی

 پیگیری نامه های صادره و وارده

 ثبت نامه های شبکه دولت

 تایپ تعداد .... نامه 

تایپ نامه در سیستم Green تعداد 681 مورد

چاپ و ویرایش نامه در سیستم  تعداد 2063 مورد

تایپ انواع نامه خارج از سیستم   شامل توافقنامه ها، استعلام بها، اطلاعیه، تقدیرنامه، صورتجلسات، عملکرد دوایر، کشیک کارکنان، قراردادها، مبایعه نامه، آگهی مزایده و مناقصه تعداد 200 موردتشکیل پرونده های جدید صنفی حدودا 53 مورد

 

پرونده های راکد شده صنفی حدودا 38 مورد

 

آمارگیری از مغازه های سطح شهر حدودا 230 مورد

 

انجام پرونده های صنفی سالانه حدودا 163 مورد