ساختمان زائر سرا حضرت حیقوق نبی (ع) توسط شهرداری تویسرکان در حال اجرا می باشد.آماده سازی زیر ساخت جهت سایت اسکان موقت و تخلیه ایمن بالاتر از آرامگاه میر رضی الدین آرتیمانی