عطف به نامه­ ی شماره­ ی 5525/24/2/1402 به تاریخ 09/08/1402 مبنی بر درخواست آن شهرداری جهت نامگذاری کوچه­ی درمانگاه تأمین اجتماعی از خیابان آیینه ­وند منتهی به خیابان جهاد به نام شهید والامقام مهدی بیات این موضوع به تصویب اعضای محترم شورا رسید.