با عنایت به ماده 14 قانون حمایت از مرمت و احیا بافت­های تاریخی و فرهنگی مصوب 12/04/1398 که بر اساس آن شهرداری­ها و شورای اسلامی شهرهای دارای بافت تاریخی مصوب مکلف هستند در تخصیص بودجه­ ی عمرانی سالانه بافت­های مذکور را در اولویت قرار دهند و با توجه به تصمیم و اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر مبنی بر اصلاح میدان امام (ره) مقرر گردید شهرداری نسبت به اخذ مشاور جهت جداره ­سازی میدان امام (ره) اقدام نماید و مکاتبات جهت اقدامات بعدی با اداره میراث فرهنگی مالکین و همچنین اداره­ ی توزیع برق شهرستان جهت انتقال برق آن محدوده به صورت زمینی انجام پذیرد.