آگهی مناقصه شهرداری تویسرکان

شهرداری تویسرکان قصد دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه پیمانکاران واجد صلاحیت که دارای گواهی صلاحیت پیمانکار می باشند، واگذار نماید.

متقاضیان حداکثر تا تاریخ 9/2/97 جهت دریافت اسناد مناقصه به امور مالی شهرداری مراجعه نماید.

  • پروژه کمک به احداث پارکینگ عمومی
  • پروژه سایت اسکان اضطراری – مدیریت بحران
  • پیاده رو سازی خیابان دکتر آیینه وند
  • جدول گذاری خیابان دکتر آیینه وند