کپی سند مالکیت

کپی شناسنامه

کپی کارت ملی

در صورت وکالت کپی وکالت نامه

کپی پروانه ساختمانی

فیش کارشناسی

کپی آخرین گواهی صادرشده از سوی شهرداری

پوشه سفید روغنی