ارتباط با شهردار

این قسمت باید تکمیل گردد.
این قسمت باید تکمیل گردد.
این قسمت باید تکمیل گردد.
این قسمت باید تکمیل گردد.